Toxické pracovní prostředí

 V práci trávíme značnou část svého života, proto je velmi důležité, v jakém pracovním prostředí jsme. Je potřeba zpozornět, pokud se děsíte myšlenky na to, že zítra půjdete do práce. Ať už je na vině váš nepříjemný šéf, vysoká a nepřiměřená pracovní zátěž nebo zlomyslní spolupracovníci, je faktem, že toxické pracovní prostředí výrazně zvyšuje stres, negativně ovlivňuje duševní stav a přímo útočí na naše zdraví. Je to obrovská zátěž na psychiku a může to být také příčinou syndromu vyhoření, úzkostí či depresí.

Nejčastější patologické vztahy na pracovišti:

Mobbing – představuje nejčastější formu vztahové patologie na pracovišti. Mívá podobu útoků a psychického násilí ze strany spolupracovníků, kteří jsou v pracovní hierarchii na stejné úrovni. Objevuje se v kolektivech zaměstnanců v soukromých firmách, ale i ve státní sféře, včetně škol všech stupňů. Projevuje se ignorováním, vylučováním z kolektivu, pomluvami a naschvály.

Bossing – jedná se o psychický nátlak nadřízeného, který si zasedne na podřízeného. Důvodů může být mnoho: frustrace, obavy z konkurence, netolerance, závist, odpor vůči odlišnostem (například jiné rase, národnosti či vyznání), vlastní nejistota, profesní obtíže. Stále častěji se dnes mluví i o poruše osobnosti, např. narcismu, opojení mocí nebo kompenzaci malého sebevědomí, která se může projevit jako závist vůči schopnostem a dovednostem jiných lidí, spojená s obavou o ztrátu vlastní pozice. Formy bossingu mohou být různé: manipulování, zesměšňování, znesnadňování práce, odebírání pracovních aktivit, zadávání příliš složitých úkolů, na které nemá podřízený kvalifikaci nebo jsou nesplnitelné, nedocenění práce či neoprávněná kritika.

Pracoviště, kde neplatí férová pravidla a neprobíhá partnerská komunikace, poznáte podle těchto důležitých průvodních znaků: Nerovné podmínky na pracovní výkon a odměňování, chybějící otevřená komunikace, spolupráce a vzájemný respekt, chybějící nastavení stejných a transparentní pravidel pro všechny zaměstnance, nedodržování pracovně-právní legislativy, nerespektování pravidel a etických norem, vysoká fluktuace zaměstnanců.

Jak přistupovat k toxickým vztahům na pracovišti z pozice majitele/manažera?

Už jste někdy slyšeli obraty typu „Jaký pán, takový krám" nebo „Ryba smrdí od hlavy"? Myslím si, že v otázce toxických vztahů na pracovišti to sedí a vždy je problém v nastavení celkové firemní kultury. Zcela zásadní je podnikat preventivní opatření, která si ale musí nejdříve uvědomit zaměstnavatelé a manažeři firem. Většinou právě oni jsou zodpovědní za šikanu ve firmě. Nejenže často sami šikanují, ale i šikaně vědomě přihlížejí, a to aniž by proti ní nějak zakročili. Neuvědomují si totiž, že škodí sami sobě, respektive své firmě. Z dlouhodobého hlediska má tolerance šikany vysoce negativní vliv na výkon zaměstnanců a ve finále i celkovou prosperitu firmy. Zaměstnanci jsou častěji nemocní, což může být pro firmu, zejména u fluktuace kvalitních zaměstnanců, velmi nepříjemné až devastující.

Přemýšlejte sami nad prevencí. Přemýšlejte, jak předejít šikaně. Vašim úkolem z pozice majitele firmy, případně jejího ředitele, je zajistit, aby firma zaměstnávala kvalitní manažery s osobností. Empatický manažer bude lépe naslouchat lidem a zajímat se o mezilidské vztahy v pracovním prostředí. Jako majitel firmy, ale i vedoucí zaměstnanec, podporujte otevřenou diskuzi o mezilidských vztazích na pracovišti.

Neakceptujte jakýkoliv druh šikany, ať už se jedná o ty nejmenší pokusy, jako je pomlouvání, zesměšňování, ignorace či podceňování, nebo o závažné konflikty tipu vytváření sociální izolace, vytváření překážek, pronásledování, vyhrožování fyzickým násilím či dokonce sexuální obtěžování. Pokud odhalíte šikanu na pracovišti, jednejte okamžitě. Vstupte do řešení konfliktu mezi zaměstnanci, případně se před tím poraďte s odborníkem (psychologem).

Vytvářejte ve svém firmě takové pracovní prostředí, které je příjemné a kam se budou zaměstnanci rádi vracet. Vytvářejte prostředí, ve kterém se lidé budou vzájemně podporovat a budou si věřit. V takovém pracovním prostředí se bude mnohem lépe dýchat, zaměstnanci budou výkonnější a spokojenější.

Jak mohu řešit problém toxických vztahů na pracovišti jako zaměstnanec?

Jste-li zaměstnanec firmy, jejíž každodenní součástí je šikana, je důležité zvážit, zda má smysl zde pracovat.

Pokud to shrneme, máte možnost to řešit třemi základními způsoby: žádostí o pomoc u zaměstnavatele nebo jiného vedoucího pracovníka, ukončení pracovního poměru (výpovědí nebo dohodou) a v krajním případě právně.

Jestliže se rozhodnete pro právní řešení, je potřeba postupovat takto:

Sesbírat co nejvíce důkazů - svědecké výpovědi spolupracovníků, zapisujte si všechny konflikty, je dobré mít na pracovišti spojence.

Proberte situaci se svými nejbližšími – rodina, kamarádi, nebojte se navštívit psychologa, který vám dá tipy, jak se účinně bránit.

Podejte stížnost zaměstnavateli s jasným požadavkem prošetření dle § 276 odst. 9 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.

Jestliže se jedná o odměny, kariérní postup či pracovní podmínky, vyžadujte po zaměstnavateli, aby důrazně dodržoval zásady rovného zacházení se všemi zaměstnanci, a to dle § 16 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.

Jestliže se ani po těchto úkonech situace nezměnila a šikana na pracovišti vůči vám přetrvává, můžete se obrátit se stížností na patřičný Oblastní inspektorát práce.

V případě, že se chcete domáhat finančního odškodnění, musíte se obrátit na soud a podat žalobu. Vzhledem ke složitosti celé problematiky je určitě vhodné vyhledat specializovaného advokáta.

Co k tomu říct na závěr? Přála bych Vám jako zaměstnavatelům i zaměstnancům, abyste nemuseli na svém pracovišti řešit jakoukoliv formu šikany. Je to nepříjemné pro obě strany a hlavně to má velmi negativní následky pro naše zdraví. A zdraví je přeci to nejdůležitější, co máme. Dobré vztahy na pracovišti, empatie a otevřená komunikace je prevencí toxických vztahů na pracovišti a mělo by to být součástí každé správné firemní kultury.

Minimální mzda a na co má vliv
Teorie omezení - TOC
 
Cron Job Starts